neděle 3. května 2020

Bůh Otec versus Ježíš Boží SynBůh Otec
Ježíš Syn živého Boha
je
sedící na trůnu
nesedí
tam sám
Ž 11,4 Hospodin je ve svém svatém chrámu, Hospodin je v nebesích na svém trůnu, jeho oči vidí, jeho pohled zkoumá lidské syny.

sedí po pravici Boží
Hle, vidím nebesa rozevřená a Syna člověka, jak stojí po pravici Boží.“ Sk 7.,26
je
nesmrtelný
nemůže
umřít
1 Tm 6,16 On jediný má nesmrtelnost

umřel
Zj 1,18 Byl jsem mrtvý, a hle, žiji na věky věků
je
jen Božský
nemá
lidskou DNA
Dt 23,19 Bůh není člověk, aby lhal, ani syn člověka

má lidskou DNA
Syn člověka 53x v NZ;
je
vševědoucí
není nic
co by nevěděl
Žd 4,13 A žádné stvoření není před ním skryté; před očima toho, jemuž se budeme zodpovídat, je vše nahé a odkryté.

neví kdy se vrátí
Mk 13,32 „O tom dni či hodině nikdo neví, ani andělé v nebi, ani Syn, jedině Otec.
je
Duch
nemá
nesmrtelné tělo
J 4,24 Bůh je duch

oblékl nesmrtelné tělo
1 Kor 15 Když toto porušitelné tělo oblékne neporušitelnost a toto smrtelné oblékne nesmrtelnost, tehdy se uskuteční slovo, které je napsáno: ‚Smrt byla pohlcena ve vítězství.‘
je
bez počátku
nemá
počátek
Ž 93,2 Tvůj trůn pevně stojí odedávna. Ty jsi od věčnosti!

je počátek
Kol 1,12-19  On je počátek, prvorozený z mrtvých, aby on sám zaujal ve všem první místo, neboť se Otci zalíbilo, aby v něm přebývala veškerá plnost
je
od věčnosti
není
zrozený
Ž 93,2 Tvůj trůn pevně stojí odedávna. Ty jsi od věčnosti!

je zrozený, zplozený
Žd 1,5 Neboť kterému z andělů kdy řekl: ‚Ty jsi můj syn, já jsem tě dnes zplodil‘? A opět: ‚Já mu budu otcem a on mi bude synem‘?
je
nejvyšší
není
nikomu podřízen
Iz 63,16 Ty, Hospodine, jsi náš otec, tvé jméno je od věčnosti: Náš vykupitel.

je v podřízenosti Bohu
1 Kor 15,28 A až mu podřídí všechno, pak i sám Syn se podřídí tomu, jenž mu podřídil všechno, aby byl Bůh všechno ve všem
je
jediný
není
další Bůh
Iz 45,21 Vždyť není jiného Boha kromě mě. Jiný Bůh, spravedlivý a zachraňující, mimo mě není.

Otec je Jeho Bůh
J 20,17 řekni jim: ‚Vystupuji k Otci svému i k Otci vašemu, k Bohu svému i k Bohu vašemu
je
 být, stát , stane se
היה (HYH)
není
prvorozený
Ex 3,14 Bůh Mojžíšovi odpověděl: JSEM, KTERÝ JSEM (Bude, bylo, je). A pokračoval: Toto řekneš synům Izraele: JSEM mě poslal k vám.

je prvorozený všeho stvoření
Kol 1,12-19  On je počátek, prvorozený z mrtvých, aby on sám zaujal ve všem první místo, neboť se Otci zalíbilo, aby v něm přebývala veškerá plnost
je
Zachránce
není
Mesiáš
1 Tim 1,2 Pavel, apoštol Krista Ježíše podle příkazu Boha, našeho Zachránce, a Krista Ježíše, naší naděje,

je Mesiáš
Lk 2,26 Jemu bylo Duchem Svatým zjeveno, že nespatří smrt, dokud neuvidí Pánova Mesiáše. (v KJV s obnoveným jménem יהוה's Messiah.)
Sk 5,31 toho B
ůh jako vůdce a zachránce vyvýšil na svou pravici, aby dal Izraeli pokání a odpuštění hříchů
.
je
naším Bohem
není
k Němu přímý přístup
Ex 26,3 Upevníš oponu na sponky a vneseš tam za oponu truhlu svědectví. Opona bude pro vás oddělovat svatyni od nejsvětějšího místa. ...kde se budu s vámi setkávat, abych tam k tobě mluvil. Ex 29,42-46

je prostředníkem
1 Tim 2,5-6 Je totiž jeden Bůh, jeden je také prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš,  který dal sám sebe jako výkupné za všechny, jako svědectví ve svůj čas.
je
Bohem
nestal se
člověkem
Dt 23,19 Bůh není člověk, aby lhal, ani syn člověka

neprohlásil o sobě že je Bůh
LK 18,19 Ježíš mu řekl: „Proč mne nazýváš dobrým? Nikdo není dobrý, než jeden: Bůh. Mk 10,18
Mk 14,61-62 „Jsi ty Mesiáš, Syn Požehnaného?“  Ježíš řekl: „Já jsem. A spatříte Syna člověka sedícího po pravici Moci a přicházejícího s nebeskými oblaky. “
je
Zjevující
není
třeba Mu zjevovat
Zj 1,1 Zjevení Ježíše Krista, které mu dal Bůh, aby svým otrokům ukázal, co se má brzy stát

dostává zjevení od Boha
Zj 1,1 Zjevení Ježíše Krista, které mu dal Bůh, aby svým otrokům ukázal, co se má brzy stát

Mluví Písmo o tom, který den Ježíš zemřel? Nebo máme věřit, že to bylo v pátek?Jak máme chápat slova Ježíše: 

Mt 12:40:Vždyť jako ‚byl Jonáš v břiše velké ryby tři dny a tři noci‘, tak bude Syn člověka tři dny a tři noci v srdci země.

Pokud vidíme, že křesťané v čele s katolickou církví slaví smrt Ježíše v pátek a Jeho zmtvýchvstání v neděli ráno - což trochu popírá co řekl Ježíš, že 72 hodin bude mrtvý?


1) V Písmu Ježíš praví
Mt 26:2:„Víte, že za dva dny bude Hod beránka a Syn člověka bude vydán, aby byl ukřižován. “

Byl zajat 1 den před Hodem Beránka a ukřižován následujícího dne

2) Pak víme, že Ježíš zemřel před sobotou
J 19:31:Poněvadž byl den přípravy a Židé nechtěli, aby těla zůstala přes sobotu na kříži — tu sobotu byl totiž velký den —, požádali Piláta, aby byly ukřižovaným zlámány nohy a aby byli sňati z kříže.


3) Víme přesnou hodinu, kdy Ježíš umřel:
Mt 27:46-50:Kolem deváté hodiny zvolal Ježíš silným hlasem: „Eli, Eli, lema sabachthani?“ To jest: ‚Můj Bože, můj Bože, proč jsi mne opustil?‘ 50Ale Ježíš znovu vykřikl silným hlasem a vypustil ducha. 
Židovský den začíná večer po západu slunce v 18 hodin 
noc = 12 hodin 18.00 - 5.00
den = 12 hodin 6.00 - 18.00 (9hodina = 6+9 = 15 hod = 3 odpoledne)
Kolem tří hodin zvolal Ježíš mocným hlasem: »Eli, Eli, lema sabachthani?« to znamená: »Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?« (Katolický Liturgický překlad)


4) Dozvídáme se však něco velmi zajímavého, co nám dlouho unikalo a nedali jsme si to do souvislostí
Mk 16:1:Když uplynula sobota, Marie Magdalská, Marie matka Jakubova a Salome nakoupily vonné látky, aby přišly a pomazaly ho.


5) Co slovo SABAT (špatně přeloženo jako sobota) vlastně znamená - jedná se jen o den Odpočinku?

Musíme si uvědomit, že sabat Starého zákona nebyl název dne. Sabat biblicky znamenal svátek, slavnost, shromáždění*, a proto měl mnoho podob a mohl připadnout na kterýkoliv den v týdnu, nejčastěji však na den sedmý. V Písmu nacházíme slavnosti dnů, týdnů, novoluní, odpočinutí, posvěcení, smuteční, sklizně, žně, nekvašených chlebů, hodu Beránka ... Slavnosti měly mnoho různých podob a často trvaly sedm dní. Slavnosti odpočinutí jsou popsány v 61 případech, Hod Beránka 53 krát, slavnost posvěcení 49 krát, den odpočinku 80 krát a mohli bychom pokračovat dál. Bohoslužebné shromáždění se konalo prvního dne, sedmého dne, desátého dne sedmého měsíce, patnáctého dne sedmého měsíce ... Sabatem (sobotou) se také nazýval celý rok nebo sedmý rok úhoru. Slavnosti, oběti a bohoslužebná shromáždění byla nedílnou součástí celého systému sabatů.

SHRŇME SI VŠECHNY TYTO UDÁLOSTI V ČASOVÉM SLEDU

2 Dny před Hodem Beránka (Velkým Sabatem) - Ježíš předpovídá své ukřižování
Byl UKŘIŽOVÁN den před Hodem Beránka (Pascha) sabatem a zemřel v 15 hodin (3 hodiny do začátku Hodu Beránka)
=
3 HODINY  před sobotou (Hodem Beránka)

Hod Beránka (sobota) 18.00 - 5.59 a 6.00 - 17.59
=
24 HODIN (Hod Beránka)

Ženy před sobotou šly koupit vonné látky (viz bod č.4) 
Z toho plyne, že sobota Hod Beránka musel být 2 dny před sobotou, protože již uplynul a Ježíš je již v hrobu - tedy ve čtvrtek
24 HODIN (Pátek)

Sobota - nikdo přesně neví kdy vstal Ježíš z mrtvých, víme-li s jistotou že nelhal o 72 hodinách tak musel vstát v sobotu v 15 hodin - ženy přišly k hrobu první den týdne  (Prvního dne týdne přišla Marie Magdalská časně ráno, ještě za tmy, ke hrobu a uviděla kámen odvalený od hrobu. J 20,1
=
21 HODIN (Sobota) 12 hodin noc + 9 hodin den

Dohromady 3+24+24+21 = 72 hodin

Ježíš tedy dle Písma zemřel ve čtvrtek v 15 hodin.poznámka
** použit Česky studijní překlad Bible, není-li uvedeno jinak

pátek 12. října 2018

Chatrč - kontroverzní kniha, mám nebo nemám ji číst?
CHATRČ - kontroverzní kniha - číst ji nebo ne? Co některým křesťanům tak na ní vadí? A jaký by měl být pohled na tuto knihu?


možná by bylo dobré si tu knihu pročíst, vzít si i Písmo a bavit se s Bohem o tom, kvůli těmto kritikám byla tato kniha mnou přečtena několikrát (víc jak 4x), aby se mi tam zjevilo, to co je kritizováno a mám pár poznámek ke každému bodu:

1. Argument: 
Bůh je majestátní, nadpřirozená a slavná Bytost, ale Chatrč tuto Bytost hloupě a trapně snižuje v příjemnou mezinárodní skupinu lidí, jimž dominuje postavička (svým charakterem nikoliv nepodobná fousatému holohlavému dědečkovi na obláčku) tělnaté Afroameričanky, které se říká Taťka. To je rouhání! 

Je to skutečně tak? 
Bůh se zjevoval ve starém zákoně, jako obyčejný posel viz setkání z Abrahamem, proč by se nemohl s někým setkat jako 3 osoby? Nikdo netvrdí, že tak vypadá ... a pokud má někdo problém přijmout otce, protože mu otec ubližoval a má pokroucený pohled na roli otce, tak nevidím důvod, že svrchovaný Bůh se zjeví jako žena .... nikde netvrdí, že je žena ...

2. Argument: 
Kniha zobrazuje nezobrazitelnou Boží Trojici – to samo o sobě je rouhání. Boží slovo říká: Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho (Ex 20,4; Dt 5,8). Mohli bychom připustit zobrazení Ježíše Krista – zde je odraz historické události Kristova vtělení –ale nemůžeme přistoupit na zobrazení Otce ani na zobrazení Ducha svatého, natož tím způsobem, jakým se toho dopouští autor.

Je to skutečně tak? 

však tato kniha Boha nezobrazuje, nechápu kdo s tím má problém, kdokoliv by jakkoliv popisoval Boha, tak Ho podle Vás zobrazí? V Bibli je Duch svatý zobrazen jako holubice, i jako oheň, Ježíš jako skála, která putovala po poušti s Izraelity, Otec jako ohnivý sloup, nebo jako posel, nebo mu bylo vidět záda či dlaň, dokonce bojoval s Jákobem, Bůh je popisován jak zobrazitelný Bůh, nezobrazíš si znamená, neuděláš si modlu, které se budeš klanět. A nemyslím si, že by tato kniha či její autor vedl, abychom si dali tuto knihu na pedestrial a uctívali ji jako zobrazení Boha a ani nevedl hrdinu knihy k tomu, aby uctíval to co viděl ale to v co věřil.

3. 
Argument: 
Kniha zobrazuje Boha Otce jako ženu – navzdory jasnému svědectví Písma – i to je rouhání se Bohu. Bůh se nám dává poznat v Písmu vždy „mužským“ (Otcovským) způsobem. Bůh není ani muž ani žena, ale rozhodl se, že se nám dá poznat jako „ON“, nikoliv jako „ONA“. Pokud to převracíme, mluvíme o jiném bohu, než jakého nám zjevuje Boží slovo. Finálním Božím zjevením je muž jménem Ježíš – Bůh se rozhodl, že se dá svému stvoření poznat tak, aby to nevyvolávalo genderový zmatek. 

Je to skutečně tak? 
tak jako u bodu 1) Bůh stvořil člověka jako muže a ženu k obrazu svému, tedy i Bůh má v sobě tato pohlaví ... nebo snad není žena člověkem a není stvořena k obrazu Božímu?

4.  Argument: 
Kniha mění obraz Boží Trojice. Na s. 122 vidíme popření hierarchie v Trojici. Podle autora je každá hierarchie špatná – podle autora Písma je hierarchie stvořená Bohem k Jeho oslavě a je odrazem hierarchie v Bohu samotném.

Je to skutečně tak? 
"vidíme popření hierarchie v Trojici" vy snad věříte, že někdo nad někým v Trojici vládne a vede to? Pro mne je jeden Bůh a neexistuje krom vztahu lásky mezi nimi žádná hierarchie, pokud ano dokažte to Písmem


Pár věcí, které se týkají učení o spasení – které přímo popírají učení Písma a jsou tedy rouháním:

5. Argument: 
Bůh odpustil všem lidem, a tedy všichni budou nakonec spaseni (s. 226). 

Je to skutečně tak? 
Ano Bůh odpustil všem lidem, ale spaseni jsou jen ti, co přijali toto odpuštění v pokání, a to je i v Chatrči, každý může být spasen, ale jediné co nás dělí od Boží spásy je náš hřích ...


6. Argument: 
Bůh nikdy nebude soudit lidi kvůli jejich hříchům (s. 120).

Je to skutečně tak? 
je to na str. 119 ne 120, a cituji Bůh říká "Já nemusím trestat lidi za jejich hříchy. Hřích je sám o sobě trestem a užírá vás zevnitř. Mým záměrem není ho trestat, je mou radostí ho léčit.!" Copak Ježíš neříkal že Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní a ten kdo si uvědomuje svoji hříšnost a chce být vyléčen toho On přece uzdraví, nebo máte jiný názor??? Hřích je trest za naši neposlušnost, a Ježíšova oběť je lékem. Bůh nás bude soudit podle toho, zda Mu náležíme, a kdo ne, ten kdo je zapsán v knize života nebude souzen. Kdo v Něho věří, není souzen, kdo však nevěří, již je odsouzen, protože neuvěřil ve jméno jediného Syna Božího. J 3,18

7. Argument: 
Bůh se chce podřídit člověku (s. 145–146).

Je to skutečně tak? 

ale vždyť to tak je, kdyby Bůh přistupoval ke mně takový jaký skutečně a využíval svoji autoritu Krále a Pána tak by to již nebylo založené na vztahu, cituji jak to bylo myšleno
"V pokoře nejde o autoritu a není to ani poslušnost, jde v ní jen o vztah plný lásky a úcty. Ve skutečnosti se úplně stejně podřizujeme tobě" 
Je Tvůj vztah s Bohem založen na lásce a úctě? Pokud ano, jde o přátelský vztah, kdy Bůh se přiblížil natolik jak jen to šlo v Ježíši, aby šlo o vztah, kde On není nadřazený, i když ve své svatosti a slávě stále je, podřídil se nám, abychom mohli mít tento vztah. Jinak by šlo vždy jen o nadřazenost a podřízenost ne o vztah.

8. Argument: 
Bůh po nikom nic nepožaduje ani nic neočekává (s. 207).

Je to skutečně tak? 

možná by bylo dobré nevytrhávat věty z kontextu knihy: cituji
"Smyslem očekávání je, že neznáme budoucnost, nevíme, jak něco dopadne a pokoušíme se řídit něčí chování, abychom dosáhli požadovaného výsledku. Lidé se často snaží ovládat chování druhých prostřednictvím očekávání. Já vás znám a vím o vás všechno. Proč bych měla očekávat něco jiného, než to co už vím? To by bylo nesmyslné." 
Bohu jde o vztah a z toho vztahu pak vše vychází.


9. Argument: 
Člověk soudí Boha (s. 160nn)!

Je to skutečně tak? 
neexistuje na světě člověk, který by Boha nesoudil, už jen pouhou otázkou Proč? to je velmi pokrytecké tvrdit, že to je problém této knihy, právě soud nad Bohem ukázal Mackovi, jak byl pošetilý a jaký je vlastně Bůh ... a co pro nás udělal ...


10. Argument: 
Bůh všechny miluje a nikoho neodsoudí do pekla (s. 161–165).

Je to skutečně tak? 
Kdo v něho věří, není souzen, kdo však nevěří, již je odsouzen, protože neuvěřil ve jméno jediného Syna Božího. J 3,18 
Člověk se odsuzuje do pekla sám, říká to i Bible, rozhodnutí, kde budu trávit věčnost je na každém člověku zvlášť, to nerozhoduje Bůh, ale člověk, kde chce tu věčnost trávit. 
Bůh pro naši záchranu už udělal vše! Teď je to na nás.


11. Argument: 
Ježíš není jedinou, výlučnou, cestou k Bohu, jak prohlašuje (J 14,6), ale Bůh zachraňuje lidi z různých náboženských systémů, aniž by z nich musel udělat křesťany (s. 182–183).

Celá kniha popisuje Boha a tím si dělá nárok na pravdu – nicméně nepopisuje Boha podle pravdy, kterou nám zjevil Bůh, ale podle fantazie autora. Už tímto samotným způsobem kniha popírá Boží slovo. Zde je několik přímých prohlášení týkajících se Božího slova (bod 13-18):

Je to skutečně tak? 
Ježíš zde říká "Netoužím po tom udělat z lidí křesťany, ale chci se podílet na jejich přerodu v syny a dcery mého Taťky, v mé bratry a sestry, v mé milované." ... copak toto není poselství Bible? A to že půjde hledat ztracenou ovci znamená, že Ježíš půjde po jakékoliv cestě, aby nás našel a zachránil, neznamená to, že existuje více cest k Bohu.


12. Argument: 
Pravda je v emocích, nikoliv v Bibli (s. 198).

13. Argument:
Bible nás neučí řídit se pravidly (s. 200). 

Je to skutečně tak? 
Zase vytrženo z kontextu celého textu, zde tvrdí, že Bible nás neučí, abychom se řídili pravidly. Je obrazem Ježíše a bez Ducha svatého jde jen o pouhá Slova bez Boha nelze prožívat Boží spravedlnost Život je žití v Ježíši a v ničem jiném.... "čím víc budeš žít v pravdě, tím víc ti tvoje emoce pomohou vidět jasně. Ale ani potom bys jim neměl důvěřovat více než mně" říká v knize Bůh. 


14. Argument: 
Bible není pravdivým zjevením Boha (s. 65–66). 

Je to skutečně tak? 
nic takového v knížce na těchto stranách není (ještě ani nedošlo setkání s Bohem)


Nakonec se podívejme na pár věcí týkajících se toho, jak se člověk chová v Boží přítomnosti. Přečtěte si prosím Izajáše 6,1–7, to je moc dobrý popis toho, jak reaguje člověk na Boží přítomnost (a není v Písmu jediný). Způsob, jakým se vyjadřuje Young, je ale rouhavý a ukazuje na to, jak velký člověk má malého boha.

15. Argument: 
Člověk vyjadřuje svůj (nespravedlivý, sobecký) hněv proti Bohu a Bůh pláče lítostí (s. 92).

Je to skutečně tak? 
Mojžíš měl s Bohem také rozhovory kde neležel tváří k zemi a někdy velmi odvážné, kdy Bůh i litoval že se chtěl někdy zachovat tvrdě Ex 32,14 "A Hospodin litoval zla, které promluvil, že učiní svému lidu."  (a to bylo setkání se skutečným Bohem nejen co prožil člověk mimo časoprostor") nebo jak licitoval Abraham s Bohem o lidech v Sodomě ... setkání s Bohem může být velmi různorodé, velmi důležité je jaké neseme ovoce z tohoto setkání, zda jsme v pýše, či v pokoře proměňování 

16. Argument: 
Člověk v hněvu vyštěkne na Boha a Bůh mu dává čas, aby se uklidnil (s. 97).

Je to skutečně tak? 
copak se vám to v životě nestalo, že jste na Boha vyštěkli, byli jste rozčílení a chyběla vám pokora? Kdyby měl Bůh zabít každého, kdo tak učinil, asi by tu nezůstalo moc "křesťanů" To jste tak svatí a nehřešíte??????


17. Argument:
Rouhavé mluvení v přítomnosti Krista (s. 140). 

18. Argument:
Rouhavé mluvení v přítomnosti Otce (s. 225). Argument: 

Je to skutečně tak? 
pokrytci jedni, copak si neuvědomujete že Ježíš je s námi 24/7 a 365 dní v roce, tedy jakékoliv nevhodné slovo vynesené před Ním může býti bráno jako rouhání .... jsme jen lidé a někdy z našich úst opravdu vyjde co nemá a to vždy v přítomnosti svatého Boha!!!!
Než cokoliv kdokoliv z vás odsoudí aniž by si to skutečně prostudoval a s Bohem probral každou výtku, měl by raději mlčet a neprezentovat něco co je vlastně lží (polopravdou) 


Celá kniha je o vztahu Boha k člověku a narovnání vztahu člověka s Bohem!!!!http://www.reformace.cz/zod/chatrc-neni-jedno-co-cteme-cislo-118 


http://ziveslovo.blogspot.cz/2017/04/chatrc-pozehnani-z-nebe-nebo-kletba-z.html